diskuzní fórum k dílu Jána Maliarika
objednávka vydaných tytulů
home    |    napsat email    |   objednávka

Společnost Jána Maliarika - Stanovy


Stanovy Společnosti Jána Maliarika

 

 

Článek 1. IDEA

 

   a) Společnost Jána Maliarika je dobrovolné občanské sdružení, které se řídí zákony ČR a jehož cílem je rozvíjet duchovní, literární a hudební odkaz slovenského spisovatele, filosofa, teologa Jána Maliarika.     

   b) Odkaz Jána Maliarika spočívá v humanistické ideji nenásilného sjednocení lidstva v jeden Celo-Zemský Univerzální Stát na základě duchovních, morálních a intelektuálních hodnot, které jsou výsledkem uplatnění poznání, lásky a nejvyšší tolerance. Podmínkou je svoboda a tolerance náboženská, rasová a národnostní. V tomto smyslu má být zabezpečen především světový mír a zachována všechna základní práva uvedená také v Listině základních práv a svobod OSN.  

 

 

 

Článek 2. ZACHOVÁNÍ A OCHRANA DÍLA MISTRA JÁNA MALIARIKA

 

   a) Tento odkaz patří slovenskému národu, proto je větší část pozůstalosti  uložena ve Slovenskom národnom archivu (dále SNA), Drotárská cesta 42, Bratislava, Slovenská republika, kam byla smluvně uložena na základě smlouvy mezi jmenovanou institucí a dárci ing.Otmarem Doležalem a doc. RnDr. Eliškou  Moravusovou ze dne 3. 9. 1991.

Další část je uložena a uchovávána jako majetek ing. Otmara Doležala v jeho bytě na Bayerově ulici čp. 43, Brno.

   b) Veškerá autorská práva k veřejnému publikování a provozování díla a odkazu Jána Maliarika /dále J.M./ v ČR (viz. čl 3.) jsou vyhrazena ing. Otmaru Doležalovi, bytem na adrese: Bayerova 43, 602 00 Brno.

 

 

 

Článek 3. OSVĚTOVÉ ROZVÍJENÍ

 

   Seznamování nejširší veřejnosti s tímto významným duchovním odkazem   prostřednictvím  nejrůznějších  veřejnoprávních možností.       

Veškerá osvětová činnost, uvedená v bodech a) b) c) d) e) je právoplatná jen v souladu se stanovami SJM (viz. čl. 2. bod b ).

 

   a) Osvětová činnost vydáváním autorizovaných rukopisů J.M.

     

   b)  Osvětová přednášková činnost k dílu J.M.Přednášková činnost k seznámení veřejnosti s obsahem díla, poslání a života J.M. formou seminářů, konferencí, samostatných přednášek atd.

          

   c) Osvětová publikační činnost k dílu J.M. Publikační    činnost   za   stejným  účelem   jako  v  bodě   b)  formou vlastního myšlenkového rozšíření, doplnění, komentování, vysvětlení atd. autorizovaných rukopisů J.M. Publikační činnost podporující a propagující výše uvedené aktivity ve sdělovacích prostředcích ( TV, rozhlas, denní tisk atd.)                   

 

   d) Osvětová umělecká činnost k dílu J.M.

Umělecká činnost za stejným účelem jako v bodě  b) formou literárních, dramatických, hudebně-dramatických, hudebních a výtvarných pořadů, dále zhudebněním, výtvarným a  jiným  uměleckým zpracováním tak, aby vždy byl zachován obsah, forma a smysl díla J.M. v uvedeném  uměleckém zpracování.

 

 

 

Článek 4. ORGÁNY SJM

 

   Orgány SJM jsou:   


a) Předseda (PP)
b) Rada (RR)
c) Valné shromáždění členů SJM (VS)

 

   a1) Předseda je nejvyšším orgánem SJM.

   a2) Předsedou je na základě přímého pověření Jána Maliarika a dědického práva ing. Otmar Doležal narozen 26. 9. 1920 v Brně, bytem Bayerova ul. 43, Brno.

   a3) PP jmenuje při nástupu místopředsedu, který jej v nepřítomnosti, nebo na jeho pověření zastupuje. Při úmrtí PP se stává jeho nástupcem na základě vnitřních směrnic SJM.

   a4) PP je statutárním zástupcem SJM. Povinností PP je zastupovat SJM na veřejnosti i na úřadech a řídit práci RR.

   a5) PP je povinen svolat RR nejméně jednou za 2 měsíce a v nutných případech častěji. PP také svolává VS dle potřeby, nejméně však jednou za půl roku, nebo tehdy, požádá-li  o to svým usnesením RR, nebo požádá-li o to písemně nejméně 30% členů SJM.

 

   b1) RR má lichý počet členů, je nejméně tříčlenná. Počet členů určuje VS, které také její členy volí tajnou volbou. RR je odpovědná PP a VS. RR vede evidenci členů a  připravuje činnost SJM.

   b2) RR se skládá z předsedy, místopředsedy, jednatele, hospodáře a dalších členů.

   b3) Jednatel archivuje zápisy ze všech zasedání všech orgánů SJM. Hospodář je spolu s místopředsedou odpovědný za hospodaření organizace. Povinností hospodáře je 2x za rok po skončení pololetí provést kontrolu účetnictví. Dále provádí kontroly během roku podle svého uvážení, nebo je-li o to požádán nejméně třemi členy SJM.

   b4) RR má právo kooptovat jednoho člena v případě, že některý ze zvolených členů RR nemůže plnit své povinnosti.

 

   c1) VS tvoří členská základna všech právoplatných členů ( dle čl. 7-10)

   c2) VS volí a odvolává RR a zodpovědné pracovníky jednotlivých částí struktury SJM (viz čl. 5 ).

   c3) VS je schopno se unášet, převyšuje-li počet přítomných členů nezvolených do RR počet přítomných členů RR.

 

Administrativní zásada SJM: ze všech zasedání všech orgánů SJM musí být vyhotoveny zápisy, které archivuje PP.

 

 

 

Článek 5. STRUKTURA  SJM

 

   SJM řídí a spravuje Knihovnu Jána Maliarika (dále KJM) a její místní pobočky.

Činnost a práce KJM se řídí jejím vnitřním řádem, jemuž jsou nadřazeny stanovy SJM.

 

Součástí KJM jsou:

 

 a) Archivní oddělení

 b) Hlavní redakční rada

 c) Rada univerzálního rozvoje

 d) Umělecká rada

 e) Vydavatelství SULABHA

 

KJM a její jednotlivé složky jsou řízeny odpovědnými zástupci, jež jsou odpovědni RR a PP.

 

 

 

Článek 6. PRÁVA ČLENŮ

 

   Členové SJM mají zejména tato práva:

   a) Vlastním tvůrčím způsobem se podílet na práci SJM a zúčastňovat se všech akcí SJM.

   b) Volit členy orgánů SJM.

   c) Při dodržování stanov být volen nebo jmenován členem orgánů SJM.

   d) Obracet se na orgány SJM svými připomínkami, podporovat je a pomáhat v jejich činnosti.

   e) Podle podmínek stanovených orgány SJM užívat k činnosti materiály literárního a hudebního odkazu Jána Maliarika a majetek SJM.

 

 

 

Článek 7. POVINNOSTI ČLENŮ

 

   Členové SJM jsou zejména povinni:

 

   a) V soukromém i veřejném životě uplatňovat etické zásady.

   b) Dodržovat obecně závazné právní předpisy ČR.

   c) Dodržovat tyto stanovy a řídit se rozhodnutími orgánů SJM.

   d) Zdržet se všeho, co poškozuje dílo a odkaz Jána Maliarika a dobré jméno SJM.

   e) Podle svých možností poskytovat své síly a schopnosti, či jinou podporu při rozvoji a osvětovém šíření odkazu Jána Maliarika (dle čl.1 a 2), organizování schůzek a akcí, které SJM pořádá.

 

 

 

Článek 8. NABYTÍ ČLENSTVÍ

 

   Se zájemcem o členství nejprve provede předseda nebo místopředseda RR pohovor, seznámí jej s právy, povinnostmi a se stanovami. Zájemce potom vyplní přihlášku. Členem se stává zájemce po souhlasu všech členů RR na jejím zasedání.

 

 

 

Článek 9. ZÁNIK ČLENSTVÍ

 

   Členství se ztrácí vystoupením, nebo usnesením RR a VS o zrušení členství.

   a) Ze SJM může člen kdykoliv vystoupit tak, že to projeví jasným a jednoznačným způsobem písemně či ústně.

   b)  Členství může být zrušeno poškozuje-li dotyčný vědomě úsilí SJM, či nevhodným způsobem prezentuje dílo a odkaz J.M.

 

 

 

Článek 10. HOSPODAŘENÍ

 

   a) Hmotnými zdroji jsou dobrovolné členské příspěvky, dále dary, eventuálně dotace. Hospodář je zodpovědný za vedení a správnost jednoduchého účetnictví.

   b) V případě zániku SJM přechází veškerý majetek do vlastnictví slovenského národa, resp. SNA v Bratislavě, bude-li s tím souhlasit, kde je větší část odkazu (viz. čl. 2) uložena.

 

 

 

V Brně 19. ledna 2002

 

Předseda: ing. Otmar Doležal  v.r.

Místopředseda: Otmar Doležal ml.  v.r.

Členové rady: Milan Friedl  v.r.

Viliam Jablonický  v.r.

Josef Oršulík  v.r.

Jaromír Pokorný  v.r.

Adolf Inneman  v.r. 

Vladimír Zborovský  v.r.

Roman Veverka v.r.


© 2009 Společnost Jána Maliarika   |   webmaster: Indeart s.r.o.