diskuzní fórum k dílu Jána Maliarika
objednávka vydaných tytulů
home    |    napsat email    |   objednávka

Společnost Jána Maliarika - O společnostizvětšit

Společnost Jána Maliarika je v dnešní době pokračovatelem dlouholeté tradice činnosti čtyř generací Mistrových žáků. Jádro těchto oddaných spolupracovníků tvořila již za života Jána Maliarika brněnská skupina v čele s Otmarem Widhalmem-Maliarikem, Marií Vomáčkovou, Heřmanem Doležalem a dalšími. Byla to vlastně první a s Mistrem nejtěsněji spojená skupina žáků a spolupracovníků, která tehdy vzešla z brněnské duchovně orientované společnosti „Mír“, jenž  se stala základnou pozdější „Teozofické společnosti“. Její členové byli v úzkém kontaktu s Jánem Maliarikem a pomáhali rozvíjet Jeho dílo jak vlastní duchovní a literární tvůrčí činností, tak vydáváním původních Mistrových knih, publikací, mírových Epištol aj.

Po odchodu Jána Maliarika jeho žáci v započatém díle pokračovali. Dle daných pokynů Mistra i vlastním myšlenkovým rozvojem. K jejich aktivitám patřila jak spisovatelská, vydavatelská činnost, tak také např. vybudování Památníku Jána Maliarika v Jeho bytě ve Veľkých Levárech. I když byl památník nepřízní tehdejší státní moci zrušen, duchovní činnost žáků trvala dále.

Po svém tatínkovi přebírá za doby komunistického režimu péči o uchování a rozvoj Mistrova díla ing.Otmar Doležal. Již tehdy se zabýval myšlenkou rozvoje díla Jána Maliarika prostřednictvím společnosti sjednocených žáků a vážných následovníků. To v té době ale nebylo veřejně možné. Vlastním úsilím se mu však podařilo udržet v činnosti kruh Mistrových žáků a přivést blíže k Jeho vzácnému duchovnímu odkazu další studenty a spolupracovníky. Pořádá přednášky, semináře a především vydává ve skromných podmínkách početnou sérii samizdatových přepisů Mistrova díla a vlastní spisovatelskou tvorbou následuje Maliarikova příkladu v aktivní tvůrčí účasti při šíření ideálu duchovní obrody světa.

Po r. 1989 nastává doba jistého uvolnění duchovního klimatu. Ing.Otmar Doležal již veřejně vydává nové i dříve připravené samizdatové tituly. Připojuje se k němu další významná žákyně, a to paní Růžena Hermanová z Veselí n.Moravou, která v tomto místě později vytváří další skupinu studentů Mistrova duchovního odkazu. Spolu s Otmarem Doležalem se významnou měrou podílí na vydávání a šíření dříve vyšlých i nově uvedených titulů z díla Jána Maliarika.

Vhodné podmínky pro založení jednotného, soustředěného kruhu žáků a vážných zájemců o Mistrovo dílo nastávají kolem r. 2000. Ing. O.Doležal počíná s tvorbou Mistrovy dosud chybějící biografie a iniciuje vytvoření redakční rady Životopisu Jána Maliarika. V této době se tvůrčím způsobem scénáristického zpracovávání Mistrova díla zapojuje do spolupráce pan Milan Friedl, dlouholetý ředitel a zakladatel Lyry Pragensis. Ing.Otmar Doležal ve spolupráci se svým synem Otmarem Doležalem ml., astrologem Josefem Oršulíkem, Jaromírem Pokorným a mladými studenty Romanem Veverkou, jeho ženou Markétou a Vladimírem Zborovským ustanovují a vytvářejí základy organizace Společnosti Jána Malirika, která má za cíl uchování, tvůrčí rozvoj a osvětové šíření Mistrova odkazu ve veřejném národním duchovně-kulturním a společenském životě, s postupným šířením celému lidstvu.

Společnost Jána Maliarika byla k 28.2.2001 zaregistrována u Ministerstva vnitra ČR a v současné době je tvořena aktivní členskou základnou 16 členů. Do naplňování jejího výše uvedeného poslání patří mj. příprava a realizace projektu znovuvybudování památníku Jána Maliarika, Mistrova rehabilitace ve slovenském, českém i světovém rozměru a dále především vlastní tvůrčí spisovatelskou, filozofickou a uměleckou činností rozvíjet Mistrův „Vše-Otcovský Ideál Celosvětového Sjednocení“ s cílem vybudování jednotného Celo-Zemského Univerzálního Státu.    

Ing. Otmar Doležal a jeho syn Otmar Doležal mladší, jako dědicové Mistrova odkazu, na základě Mistrových pokynů a příkladu takto realizovali dlouholetý sen o vytvoření jednotného, dle Mistrova vzoru uspořádaného kruhu aktivních tvůrčích žáků a spolupracovníků.

Společnost Jána Maliarika je historicky první, oficiálně státem uznanou, veřejnou společností, která se hlásí k Mistrovu dílu a odkazu a  systematicky pracuje  na jeho uchování a rozvoji.

S potěšením můžeme říci, že dnes se k ní připojuje stále více a více zájemců. Především z řad duchovně smýšlející odborné veřejnosti, spisovatelů, publicistů a dalších, kteří začínají v Mistrově díle právem spatřovat dlouho lidstvem hledaný návod a ideál mírového a duchovního sjednocení světa. 

Jaká bude budoucnost, záleží především na nás. Vytvořením Společnosti Jána Maliarika a prostřednictvím jejího působení již dnes mnoho lidí smysluplně a racionálně zaměřuje své cenné tvůrčí duchovní síly směrem k postupné, láskou a poznáním vedené duchovní obrodě světa. Tak jak ji ve svém díle navrhl a v ideální podobě vyjádřil Mistr Ján Maliarik.


© 2009 Společnost Jána Maliarika   |   webmaster: Indeart s.r.o.