diskuzní fórum k dílu Jána Maliarika
objednávka vydaných tytulů
home    |    napsat email    |   objednávka

Ján Maliarik - Celo-Zemský Univerzální stát


Celo-Zemský Univerzální Stát

Stěžejní filosoficko-reformátorské dílo Jána Maliarika, které nadčasově předjímá univerzální principy náboženské a duchovní tolerance a podává praktické řešení podmínek soužití celého lidstva, jako obyvatel jednoho celosvětového společenství.

Více informací získat, případně celé dílo lze poskytnout ke studijním účelům na výše uvedené adrese Společnosti Jána Maliarika v Brně.

Neboť jde o velmi rozsáhlý filosofický systém předkládáme zde několik myšlenek, jako úvod do studia:

*

Množství pokladů statků hmotných dává, propůjčuje zevní moc. Množství pokladů statků duševních dává, propůjčuje, zjednává vnitční moc a sílu. Poklady statky tělesné činí člověka sebevědomým. Poklady statky duševní činí člověka sebevědomějším.

*
Stát zřizuje a vydržuje všechny možné humánní ústavy: nemocnice, sirotčince, starobince pro lidi věkem sešle atd.; také ochranovny a opatrovny pro zvířata. Stát zřizuje a vydržuje školy všeho druhu: nižší, vyšší, nejvyšší. V školách těchto se vyučuje jazykem národa a jako povinný předmět internacionální řeč, Esperanto; jinak se možno učit řečem jakýmkoli, nejpředněji ovšem řečem národů téže rasy, pak i jiným. Starostí Státu je zřizování, vydržování a vedení různých ušlechtilých zábav, her a sportů, jako jsou krásné tance, tělocvik, zpěv, sokolství, divadla atd. atd. Všecko, samo sebou se rozumí, s nejušlechtilejší tendencí a v nejušlechtilejší, svrchovaně estetické formě na nejčistším morálním podkladě. 

*
Cílem lidského života na zemi není hromědění zemských statků a pokladů, ani ne rozkošnické maření lidských sil a darů, nýbrž cílem 
života lidského na zemi je v první řadě: 

a) z p r o s t i t   s e   h r u b ý c h   h ř í c h ů, 
jako je prolévání krve, ničení živoucího života, požívání masa, pití opojných nápojů, kouření tabáku, sexuální výstřednosti, 
nepřirozenosti a zvrhlosti, krádež a lhaní. (Zajímavý dokument lidské zaslepenosti: Člověk za dobré a potřebné uznává ničení dravých z
vířat. Však nepomyslí, že také sám je ještě dravým zvířetem(!), úžasně rafinovaným. Uznává li běžná lidská logika za dobré a potřebné, 
aby dravé zvíře bez pardonu a bez milosti bylo zničeno, neboť "ohrožuje život člověka":  podle téže lidské logiky, avšak egoismu 
zproštěné, musí za dobré, nutné a spravedlivé uznáno být, aby též lidské zvíře, lidský dravec se buď co nejrychleji změnil, polepšil k 
tomu cíli za jisté mu dán rozum a ostří logiky!, anebo vyhuben byl. Jedno, nebo druhé; tertium non datur dle konsekvence jemně 
vyškolené. spravedlivé logiky v záři Kantova Kategoricus Imperativa. "Osobní zájem přehluší vždy smysl pro Pravdu, Právo a Spravedlnost.
 
A
 to tím více, čím větší je počet osobních zájmů a čím jsou mocnější. Osobní zájmy stojí v diametrálním rozporu s pojmem Lásky. Kde jsou 
osobní zájmy, tam vůbec žádné Lásky není: Osobní zájmy zaujaly místo Její.") 

Cílem lidského života na zemi v druhé řadě je:
 
b) v š e s t r a n n é   d ů k l a d n é   v ě d e c k o   u m ě l e c k é   v z d ě l á 
n í .© 2009 Společnost Jána Maliarika   |   webmaster: Indeart s.r.o.