diskuzní fórum k dílu Jána Maliarika
objednávka vydaných tytulů
home    |    napsat email    |   objednávka

Uctění památky zesnulých ve Veľkých Levárech

Uctění památky zesnulých ve Veľkých Levárech
zvětšit
Vzpomínku na zesnulé jsme přijeli uctíti na zdejší evangelický hřbitov. V neděli 3. listopadu jsme opět zavítali na pietní Služby Boží a vzpomenuli na všechny, kteří nás předešli do oblastí mimo náš viditelný svět. Především jsme uctili památku Mistra Jána Maliarika, Otmara Maliarika, Ing. Otmara Doležala i minulý rok zesnulé Doc. Elišky Moravusové. Chceme tím vyjádřit neutuchající velké díky a úctu za vše, co zde pro všechny blízké, náš národ a pro celý svět vykonali.
Opět srdečně děkujeme panu faráři Dankovi a jeho paní Magdě za vřelé přijetí a pohoštění na faře. Srdečné díky patří jim a všem farníkům, kteří se v průběhu roku starají o úpravu Mistrova hrobu, kde je pochovaná také jeho drahá maminka i Otmar Maliarik spolu s Ing. Otmarem Doležalem. 

Níže uvádíme text, jenž přednesl Otmar Doležal ml. při této příležitosti na slavnostní bohoslužbě:

Vážený pane faráři, milí bratři a sestry

Dovolte abych vás všechny pozdravil jménem brněnské společnosti Jána Maliarika.

Přijeli jsme opět za vámi z metropole jižní Moravy, abychom společně s vámi uctili památku našich drahých zesnulých, zvláště pak těch, kteří obětavě a láskyplně nasadili všechny své duševní a fyzické schopnosti při šíření a rozvíjení Mistrova vznešeného ideálu.
A to nejenom ve spolupráci s ním za jeho života, ale i dlouhá léta po jeho odchodu.
Byli to především Maliarikův adoptivní syn Otmar Widhalm – Maliarik a můj otec Otmar Doležal, kteří odpočívají na zdejším starém evangelickém hřbitově.
V tento čas však nesmíme zapomenout na paní Elišku Doležalovou – Moravusovou, která právě před rokem, 1. listopadu /novembra / 2012, zakončila svou životní pouť.
Byl to právě Ján Maliarik, kdo v malé Elišce rozpoznal nevšední duševní i duchovní vlohy, které po dobu jejího dětství a mládí  s jejími rodiči rozvíjel a usměrňoval.
Když jí bylo po změně režimu v únoru 1948 znemožněno pokračovat ve studiu filozofie a anglistiky, její studijní předpoklady byly tak široké, že snadno přešla na obor který byl méně ideologicky závadný a s úspěchem vystudovala matematiku a deskriptivní geometrie na dnešní Masarykově univerzitě, kde  později dosáhla hodnosti docentka.
Stopy a vliv Jána Maliarika při její mladistvé formaci byly tak silné, že podporovala svého otce i bratra při šíření Maliarikova odkazu, a to i s vědomím stálého ohrožení vlastní akademické kariéry.
Děkuji pane faráři že jste nám umožnil tuto vzpomínku na velkou ženu.
A závěrem velké poděkování a Pán Bůh odplať všem kteří pomáhají udržovat místo posledního odpočinku mistra, jeho matičky a dvou nejvěrnějších žáků v důstojném stavu.
Z p ě t


© 2009 Společnost Jána Maliarika   |   webmaster: Indeart s.r.o.