diskuzní fórum k dílu Jána Maliarika
objednávka vydaných tytulů
home    |    napsat email    |   objednávka

Na okraj XIII. Sympozia Jána Maliarika

Na okraj XIII. Sympozia Jána Maliarika
zvětšit

Když v nedělní poledne 8. listopadu letošního roku stála skupinka několika desítek Slováků a Moravanů na starém evangelickém hřbitově ve Veľkých Levárech u hrobu velkého humanistického myslitele Jána Maliarika a jeho nejbližších spolupracovníků, jen těžko se bylo ubránit hlubokému citovému pohnutí až dojetí…

Pamětníkům a zasvěceným žákům se v mysli i srdci znovu spontánně promítaly chvíle osobních setkání, rozhovorů, tichých meditací i modliteb. Rozžaté svíce na prostém rově před nimi symbolizovaly jejich životy, zápasy a snažení, kdy světlo vnášené do temných zákoutí lidského nitra ovládaného zlobou, egoizmem a touhou po požitcích je zaplaceno pronásledováním, nepochopením, výsměchem, až zdroj paprsků zdánlivě vyhasne.

Tato pietní vzpomínka byla součástí „XIII. Sympozia Jána Maliarika“ konaného u příležitosti 140. výročí Mistrova narození. Předcházela jí slavnostní bohoslužba ve zdejším evangelickém chrámě a na ni navazovala odborná konference směřující v přednesených příspěvcích, námětech a závěrech do nového století a snad i tisíciletí. Jen málokdo si byl schopen v průběhu náročného a do mnoha oblastí zasahujícího programu uvědomit průlomovost a četná prvenství tohoto Sympozia. Zde je však třeba sestoupit do minulosti a seznámit se s genezí myšlenky uspořádat podobná setkání. Bylo to na počátku 70. let minulého století, kdy nezapomenutelný a do jisté míry nenahraditelný ing. Otmar Doležal, spiritus agens tehdejšího Kruhu žáků a přátel KJM, dospěl s nejbližšími přáteli k odhodlání pořádat pravidelně v letních měsících několikadenní setkání zasvěcené studiu „Díla a Poslání KJM“. První dvě tato setkání, dodatečně nazvaná jako „sympozia“, se uskutečnila v brněnském bytě na Bayerově ulici č. 43. Po nevšedním úspěchu a ohlasu byla vybírána nová místa pro další a další sympozia, avšak Veľké Leváre jakožto duchovní epicentrum Maliarikova úsilí o nápravu světa se staly hostitelem až letos. Další primát, tentokrát s bolestnou příchutí, byla fyzická absence již zmíněného bratra Otmara. 

Byl to právě on, kdo od III. Sympozia důsledně trval na písemném zpracování příspěvků a vydávání sborníků často i s předstihem, aby vzniklá diskuse se měla o co opřít a posluchači nebyli omezeni stupněm své bystrosti a pohotovosti rozšifrovávat nosnou myšlenku a překvapivé vývody přednášejícího. A konečně, poprvé byla uvedena jako spolupořadatel Evangelická a.v. církev Veľké Leváre, kde Ján Maliarik na počátku minulého století 15 let působil v pastorské službě. Toto zaštítění nebylo jen formálního rázu, ale lze s odstupem odpovědně říci, že tvůrčím zapojením všech složek zdejší církve nabylo Sympozium nové dimenze a že bez této součinnosti by byl výsledek sotva poloviční.

Jistě by se nyní slušelo všem aktivním účastníkům jmenovitě poděkovat. Ale jakási podivná zákonitost vždy způsobí – jak se také nyní ukázalo -, že někdo je nedopatřením opomenut, což často vede k pocitu křivdy, která se jen klopotně napravuje. Proto velký dík a uznání patří všem lidem dobré vůle, kteří se podle svého nadání, hřiven a charizmat přičinili o zdárný průběh i inspirativní vyznění.

Kdy a kde a jaké bude XIV. Sympozium, na jehož rámcové přípravě se již začalo pracovat? To záleží také na vás všech, kteří vyjádříte své názory a kritické připomínky, ať již při osobních setkáních, v dopise nebo na internetových stránkách. Těšíme se na vaše ohlasy a zase někdy nashledanou.

Ing. Mario Dyčka
místopředseda

Z p ě t


© 2009 Společnost Jána Maliarika   |   webmaster: Indeart s.r.o.