diskuzní fórum k dílu Jána Maliarika
objednávka vydaných tytulů
home    |    napsat email    |   objednávka

Zpráva o slavnostním setkání

Zpráva o slavnostním setkání
zvětšit

Slavnostní setkání při příležitosti 140. výročí narození Jána Maliarika

a odhalení pamětní desky ing. Otmara Doležala a Otmara Maliarika

 14. června 2009, symbolicky v slunečnou neděli, se ve Veľkých Levárech uskutečnila významná slavnost, která přimoměla linii několika osobností, které vstoupily nesmazatelnou stopou do světového duchovního a společenského dění. Byť jsou Veľké Leváre malebnou obcí slovenského Záhorí, jsou dnes, díky činnosti vzpomínaných osobností, takřka poutním místem. Nejinak tomu bylo i v onu červnovou neděli.

Zvony Veľkolevárského domu Božího Evangelické a.v. církve pozvali dopoledne asi stovku zúčastněných ke slavnostním službám Božím. Byly zasvěceny právě vzpomínce na zdejší působení pana faráře Jána Maliarika, který své místo duchovního pastýře naplnil mírou vrchovatou. V letech 1901 až 1914 tu aktivně působil a prožil zde další téměř půlstoletí svého života, vybudoval zde novou faru, ale především položil základy k jedinečnému, světově unikátnímu filozofickému dílu, které nazval Celo-Zemský Univerzální stát. Tato myšlenka pak ispirovala celou řadu dalších myslitelů a následovníků, mezi něž patřili i Otmar Maliarik a jeho syn ing. Otmar Doležal.

Jejich památce byly služby Boží zasvěceny. Současný pan farář Radomil Danko v úvodu přivítal řadu významných hostů a uvedl zúčastněné do centra Bohoslužby, ke Svatému Slovu Božímu. Ujal se ho pan farář Pavel Gábriš, který ve Veľkých Levároch působil před nekolika lety. V současnosti také redaktor náboženského vysílání Slovenského rozhlasu citoval z Bible Žalm 33. a z Listu Židům 12, 1-4. Ve svém kázání pak vystavěl paralelu z historie do současnosti o tom, jak zrádné a zavádějící jsou vnější věci i omezené lidské představy, jak je nutné vnímat duchovní rozměr osobností, které ukazují lidstvu cestu ke skutečnému a šťastnému životu.

K rozjímání nad těmito slovy přispěl zpěv mužského souboru Dominus z Velkých Pavlovic, který přenesl některé z Maliarikových písní i něco z další hudební a duchovní tvorby.

Dalším hudební ozdobou bylo duo děvčat z folklórního souboru Leváránek, které překrásně, a navíc v nádherném místním kroji, zazpívali lidové písně ze Záhoří. Za velmi jemnocitného doprovodu harmoniky.

Zástupci Společnosti Jána Maliarika Otmar Doležal ml. a jednatel společnosti Roman Veverka vystoupili s popisem činnosti Jána Maliarika a jeho oddaných spolupracovníků od počátku až do dnes. Reflexi vývoje připravil Ing. Mario Dyčka, člen rady Společnosti Jána Maliarika. Přinesl v ní posluchačům srozumitelně a jasně popsané Maliarikovo poslání, které natolik zasáhlo mnoho významných osobností a jemuž věnovali vzpomínaní Otmar Maliarik a jeho syn ing. Otmar Doležal veškeré své životní úsilí s přáním pomoci tak světu a lidské společnosti k duchovnímu směřování svého vývoje.

Poutavým přednesem básní Jána Malirika naladil mladý Marek škrabák zúčastněné k soustředěnému poslechu proslovů pozvaných hostí. Pan štefan Kudlička, starosta Veľkých Levár všechny zúčastěněné jménem zastupitelstva obce pozdravil a připomenul Maliarikův význam ve společenském životě tohoto místa. Po něm se ujal řeči pan farář Jaroslav Kinka, zdejší katolický pastor, který pohovořil o hluboce láskyplném jednání Jána Maliarika tak, jak jej sám vyslechl od pamětníků. Všechny také pozdravil pan Petr Hradil, zástupce početné skupiny příznivců a studentů Maliarikova díla.

Závěrem pak pan farář všem přítomným požehnal a za zpěvu společné písně a varhaního preludia pana varhaníka Mariána Plašila byly služby Boží ukončeny, aby se všichni mohli společně přesunout na zdejší evangelický hřbitov, kde slavnost pokračovala.

Na tomto místě odpočívá Ján Malirik i jeho drahá maminka a na tomto místě budou od dnešního dne vzpomínání dva z jeho nejbližších následovníků: pan Otmar Maliarik, adoptivní syn Jána Maliarika a další v rodinné linii, pan Ing. Otmar Doležal. Krásné slunečné poledne umocňovalo duchovní obřad rozloučení se s nimi a uložení urny ing. Otmara Doležala na toto symbolické místo. Právě od jeho odchodu uplynul v tento den rok. Společnost Jána Maliraika nechal vyhotovit pamětní desku, která přimomíná jejich životní pouť tak úzce spojenou s duchovním odkazem Jána Maliarika.

Mementem se stala i báseň v podání paní učitelky Mgr. Niny Tučkovej, k níž se v uměleckém přednesu opět přidal mužský sbor Dominus i zpěvačky z Leváránku.

Levárskými ženami překrásně upravený hrob Jána Maliarika se tak stal místem, kde nachází svůj pozemský odpočinek i jeho oddaný syn a vnuk.

Pro Jána Malirika byly Veľké Leváre duchovním zázemím a takovým azylem se stali i pro jeho nejvěrnější následovníky. Oba se zasloužili velkou měrou o šíření jeho duchovního poselství a s ním spojeného rozsáhlého díla literárního. Stali se tak zakladateli tradice, která vyústila v roce 2001 k založení Společnosti Jána Maliarika v Brně, která Vás na tuto slavnost spolu se zdejší obcí Evangelické a.v. círke pozvala.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu celé akce. Bylo jich mnoho a všem patří naše srdečné díky.    

Jménem Společnosti Jána Malarika

Roman Veverka, jednatel

 

Z p ě t


© 2009 Společnost Jána Maliarika   |   webmaster: Indeart s.r.o.